Środa, 21 III 2012 r.

I CZYTANIE Iz 49, 8-15
Tak mówi Pan: „Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: «Wyjdźcie na wolność!»; marniejącym w ciemnościach: «Ukażcie się!»
Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórku będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej.
Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z Północy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”
EWANGELIA J 5, 17-30
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Być tak blisko Boga, aby móc z największą pewnością mówić podobnie jak Jezus. Jak daleko mi do tego. Jak bardzo jestem zaplatany w swoje „ja”, w swoje bóle i troski, a wreszcie – w swoje niepewności. A przecież to, co wprost uderza ze słów Jezusa, to pewność – pełna pokory („sam z siebie nic czynić nie mogę”) i miłości („Ojciec miłuje Syna”) a także spokojnej prostoty. Syn jest pewien mocy wskrzeszania umarłych, pewien jest własnej godności, pewien jest władzy, jaka posiada, a wreszcie pewien jest przyszłości sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pewien jest też tego – tak zwyczajnie, po ludzku – że jest kochany.

I tu się wywracam w moich konstrukcjach myślowych.

Bo dużo mogę przyjąć o sobie i Bogu, ale świadomość bezinteresownej miłości, momentami mnie przerasta, zwłaszcza, gdy codzienny szlag mnie trafia na samego siebie.

Masz podobnie?

A Bóg ustami Izajasza, jakby odpowiadając z uśmiechem woła – „Nie zapomnę o tobie”! A nam nie mieści się to w głowach… Nie, przepraszam, w głowach to może jeszcze jakoś tak, ale w sercu to już miejsca na tak proste prawdy nie ma.

Pójdź na Mszę. Przyjmij Komunię. Stań się żywym tabernakulum. I uświadom sobie, że On nie przychodzi do ciebie z przymusu, albo w poszukiwaniu wrażeń. Przychodzi – bo kocha.